1. Dit platform is een samenbrengen van partijen die elkaar willen zoeken. United DJ School handelend onder url djschoolzoeken.nl heeft niets te maken met afspraken die buiten de richtlijnen van United DJ School om worden gemaakt.
 2. Het abonnementsgeld wordt per maand geïncasseerd.
 3. De facturatie wordt middels een incasso geïncasseerd.
 4. Het cursusjaar wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd (zie verder ‘Einde overeenkomst’).
 5. Het abonnementsgeld wordt naar keuze per maand/per jaar betaald.
 6. Na inschrijving heb je 14 dagen bedenktijd. Mocht je om welke reden dan ook afzien van je inschrijving, dan kan dat kosteloos.

Persoonlijke gegevens:

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden uitsluitend gebruikt voor administratiedoeleinden van United DJ School.

Lessen

 1. Door invulling en ondertekening van het inschrijf-/machtigingsformulier wordt voor onbepaalde tijd een verbintenis aangegaan waarbij enerzijds de docent en anderzijds de leerling(e) is betrokken.
 2. De lestijd en lesvorm wordt in onderling overleg vastgesteld en schriftelijk en/of mondeling aan de leerling(e) meegedeeld.
 3. Als een les door de docent(e) wordt afgezegd, wordt op een nader af te spreken tijdstip de verzuimde les ingehaald.
 4. Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan drie lessen in een schooljaar uitvallen en er geen mogelijkheid is deze uitgevallen lessen in te halen, zal creditering van de niet gegeven lessen plaatsvinden aan het eind van ieder schooljaar.
 5. Als een les door de leerling(e) wordt verzuimd, bestaat er geen recht op vergoeding. Of de les op een ander tijdstip ingehaald kan worden, bepaalt de docent(e).
 6. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen is de school gesloten en wordt er geen les gegeven. De contributie loopt op de normale wijze door.

Lesmateriaal

Lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld door United DJ School. Diverse DJ sets en controllers om de opdrachten tijdens- of na les te oefenen. De reguliere lessen worden ondersteund door videolessen (e-learning) en blijven ten aller tijde eigendom van United DJ School. Deze mogen ook niet verspreid worden onder derden.

Workshops op afspraak

 1. Voor onze workshops op afspraak geldt dat je deze uren van te voren inkoopt. Deze workshops dienen vooraf betaald te worden. Indien deze nog niet is voldaan voor aanvang van de les, dan kan United DJ School je workshop de reservering/boeking als geannuleerd beschouwen.
 2. Bij annnuleringen, afzeggingen, verplaatsen en No-shows, binnen 24 uur het recht op de lesuren/ workshop komt te vervallen. Wij kunnen helaas deze uren op een dergelijk korte termijn niet meer invullen of uren in de agenda verzetten. Gelden en administratiekosten worden in dat geval niet gerestitueerd.
 3. Voor workshops op afspraak bereken wij € 35,- annuleringskosten per boeking.

Email:

 1. Mocht er belangrijke informatie aan leerlingen doorgegeven moeten worden, zoals lesuitval i.v.m. ziekte of extra activiteiten, dan wordt dit in de regel via e-mail verstuurd. Het is dus belangrijk dat iedere leerling regelmatig zijn/haar e-mail checkt!

Betalingsplichtige: het lesgeld is verschuldigd:

 1. voor een leerling die meerderjarig is: door de leerling zelf
 2. voor een leerling die minderjarig is: door de ouders of verzorgers
 3. voor een leerling die onder voogdij staat: degene die de voogdij uitoefent

Lesgelden

 1. Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt de leerling éénmalig een bedrag a € 10,- inschrijfgeld. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de eerste termijn geïncasseerd.
 2. Betaling van het lesgeld vindt plaats in de eerste week van de lesmaand via een digitale factuur in uw mailbox. Deze wordt u aangeboden met een directe link naar IDEAL.
 3. Per 1 september van ieder jaar kunnen de tarieven worden gewijzigd, hetgeen de leerling(e) via onze website wordt meegedeeld.
 4. Bij jaarlijkse vooruitbetaling geldt een betalingskorting van 5%. Dit kan ieder moment ingaan.
 5. Wanneer de automatische incasso niet lukt, ontvangt de leerling(e) een herinnering.
 6. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling(e) zal United DJ School haar vorderingen uit handen geven.

Einde lesovereenkomst

 1. Opzegging dient plaats te vinden door een e-mail te schrijven naar info@uniteddjschool.nl
 2. Bij opzegging dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van 1 maand, altijd ingaande op de 1ste van de maand. Let op: zeg je bijvoorbeeld op 3 maart op, dan gaat de opzegtermijn pas op 1 april in en eindigt je inschrijving op 1 mei.
 3. Wanneer geen opzegging plaatsvindt of niet tijdig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. (dit gaat niet op als u voor een lessenpakket heeft gekozen. Dan eindigt de overeenkomst na de laatste les van het pakket)
 4. Voor ‘einde lesovereenkomst’, het in lid 1 tot en met 3 bepaalde, geeft de schoolleiding ontheffing bij:
  1. ziekte van de leerling(e) langer dan drie maanden (medische verklaring van ziekenhuis is vereist);
  2. overlijden van de leerling(e);
  3. verhuizing van de leerling(e) naar een andere gemeente buiten een straal van 30 kilometer van de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen en alleen wanneer deze verhuizing aan het begin van het schooljaar wordt gemeld.

Algemene bepaling

In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de schoolleiding.

Eigendomsrecht

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij United DJ School of haar licentiegevers.

Geheimhouding

Alle informatie welke binnen de organisatie door medewerkers, leerkrachten of andere personen die bij gebruiker werkzaam zijn of worden ingehuurd vergaard word zal vertrouwelijk worden behandeld.Dit alles is in een geheimhoudingsovereenkomst vastgelegd welke door één ieder die werkzaam is binnen de organisatie ondertekend is.

Klachten

Uiteraard doen alle medewerkers van United DJ School hun uiterste best om u goed te helpen. Maar waar mensen werken worden fouten gemaakt. Heeft u een klacht of een suggestie ter verbetering van onze service? Wij horen het graag van u. Suggesties mag u altijd per mail of telefoon doorgeven via ons mailadres of op 0650994426

Gelieve voor een klacht de volgende procedure te volgen:

Uw klacht kunt u per e-mail of post aan ons versturen op info@uniteddjschool.com

Vermeld hierbij a.u.b. de volgende zaken:

 • Een omschrijving van de klacht;
 • Evt. factuur/relatienummer waarop de klacht van toepassing is;
 • Contact persoon en contactgegevens;
 • Eventueel de gewenste correctieve actie;
 • Eventueel het product waarop de klacht betrekking heeft, vraag dan wel bij een United DJ School medewerker om een RMA nummer (op telefooon  055-5766262).

Wij nemen uw klacht in behandeling en zullen binnen drie dagen met een reactie komen en lossen het dan direct op. Mocht het zijn dat het niet direct op te lossen is, dan laten we dat binnen 3 dagen per email of telefonisch aan u weten met de reden daarvan en en weet u binnen 1 week waar u aan toe bent.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Alsnog niet tevreden? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan onze onafhankelijke derde partij. De uitspraak die hieruit voortvloeit, is bindend.

Dhr. L. Tjakkes. Te bereiken op kantoor www.trnadvies.nl Tel. nr.: 026-446 0 444

Copyright

Er berust copyright op de algemene voorwaarden van United DJ School en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.